Services

Blog : Productivity Tips

โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 1)

ในการดำเนินกิจกรรม TPM  อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง ...
Read More
/ TPM Knowledge

Our Customer

Video

search

Popular Post

ณรงค์เกียรติ นักสอน
  • เราคือที่ปรึกษาและวิทยากรที่พัฒนาคนจากประสบการณ์ตรงในโรงงานไม่ใช่ทฤษฎี
  • เรามีประสบการณ์ตรงจากการให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตด้วย Productivity Management Tools (TPM, Lean, (TPS), TQM (Problem Solving)) ที่หลากหลาย
  • เราเน้นการทำงานที่หน้างานจริงร่วมกับลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  • เราให้คำแนะนำการปฏิบัติที่หน้างานจริง ร่วมมือและสนับสนุนงานในภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ